Photo of Bara

बारा जिल्ला Bara District

निर्वाचन क्षेत्रकाे विभाजन

बारा जिल्लामा प्रतिनिधिसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या ४ रहेको छ भने प्रदेशसभा सदस्यकोलागि निर्धारित क्षेत्र संख्या ८ रहेको छ।

स्थानियतहको विभाजन

संघिय संरचना अनुसार बारा जिल्लाको स्थानियतहको विभाजन साविकका उपमहानगर, नगरपालिका र गा.वि.स. का वडाहरूलाइ समेटेर २ वटा उपमहानगर, ५ वटा नगरपालीका र ९ वटा गाउँपालिकामा विभाजन गरिएको छ । जसलाइ निम्नानुसार उल्लेख गरिएकाे छ ।

जिल्लाः बारा

१.      नामः कलैया उपमहानगरपालिका

केन्द्रः साविक कलैया नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः १२३६५९

क्षेत्रफलः १०८.९४ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः २७

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

कलैया

१,४,६

कलैया

महेशपुर

कलैया

३,१३

कलैया

कलैया

कलैया

कलैया

९,१०

कलैया

११

कलैया

१२

१०

मटियर्वा

१-९

११

कलैया

१४,१८

१२

कलैया

१५,१६

१३

कलैया

१७

१४

कलैया

१९

१५

कलैया

२०

१६

कलैया

२१

१७

कलैया

२२

बन्जरिया

१८

कलैया

२४

१९

रघुनाथपुर

१-७

२०

बसतपुर

१-९

२१

भोडाहा

१-५

२२

भोडाहा

६-९

२३

कलैया

२३

२४

मनहर्वा

४-६

२५

कलैया

२५

२६

महेशपुर

२-५

२७

महेशपुर

६-८

 २.      नामः जितपुरसिमरा उपमहानगरपालिका

केन्द्रः साविक गढिमाई नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ११४१८५

क्षेत्रफलः३०९.६७  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः २३

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

गढिमाई

१०

गढिमाई

१०

११

गढिमाई

११

१२

गढिमाई

१२

१३

गढिमाई

१३

१४

गढिमाई

१४

१५

गढिमाई

१५

१६

गढिमाई

१६

१७

मनहर्वा

१,२,८

हरैया

१८

मनहर्वा

३,७,९

१९

इनर्वासिरा

१-६

२०

इनर्वासिरा

७-९

२१

अमलेखगंज

१-६

२२

अमलेखगंज

७-९

२३

रामपुर टोकनी

२४

प्रस्टोका

१,२

 ३.      नामः कोल्हवी नगरपालिका

केन्द्रः साविक कोल्हवी नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ४३०३६

क्षेत्रफलः १५७.४ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ११

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

कोल्हवी

१,२,३

रामपुर्वा

कोल्हवी

कोल्हवी

कोल्हवी

कोल्हवी

७,८,९

कोल्हवी

१०,११

बछांपुर्वा

८,९

रामपुरवा

७-९

करैया

हरैया

सिहोर्वा

सिहास्नी

१,२

बछांपुर्वा

अमाव

४,५

रमपुरवा

१,२

१०

अमाव

२,६-९

बछांपुर्वा

६,७

११

अमाव

१,३

बछांपुर्वा

१,२,३,५

रमपुरवा

४-६

 ४.      नामः निजगढ नगरपालिका

केन्द्रः साविक निजगढ नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३५३३५

क्षेत्रफलः२८९.४३  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः १३

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

निजगढ

१०

निजगढ

१०

११

निजगढ

११

१२

निजगढ

१२

१३

निजगढ

१३

 ५.      नामः महागढीमाई नगरपालिका

केन्द्रः साविक महागढीमाई नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ५४४७४

क्षेत्रफलः ५५.३२ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ११

वडा नं.

समावेश भएका साविक

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

महागढीमाई

महागढीमाई

२,८

महागढीमाई

महागढीमाई

महागढीमाई

कवहीजब्दी

१-४

महागढीमाई

६,९

महागढीमाई

कवहीजब्दी

५-९

परसुराम

मझरिया

पिपरा बिर्ता

१-९

१०

महागढीमाई

१०

महेशपुर

११

मधुरीजब्दी

१-९

६.      नामः सिम्रौनगढ नगरपालिका

केन्द्रः साविक सिम्रौनगढ नगरपालिकाको कार्यालय

जनसङ्ख्याः ४९९३९

क्षेत्रफलः४२.६५  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ११

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

सिम्रौनगढ

बिशुनपुर

३,४,५

सिम्रौनगढ

बिशुनपुर

६-९

सिम्रौनगढ

सिम्रौनगढ

४,५

सिम्रौनगढ

सिम्रौनगढ

७,९

सिम्रौनगढ

कचोर्वा

१-५

कचोर्वा

६-९

१०

देवापुरटेटा

१-९

११

भगवानपुर

१-९

 ७.      नामः पचरौता नगरपालिका

केन्द्रः साविक बेनौली गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३४१७५

क्षेत्रफलः ४४.०१  (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ११

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

पिपरपाती पचरौता

१-९

श्रीनगर बैरिया

३-७

बिसुनपुर

१,२

श्रीनगर बैरिया

१,२,८,९

पकडिया चिकनी

बेल्दारी

१-४,९

पकडिया चिकनी

१,८

बेल्दारी

५-८

पकडिया चिकनी

२-७

बेनौली

१-९

अमरपट्टी

१-९

कुडवा

१-९

८.      नामः अदर्श कोटवाल गाउँपालिका

केन्द्रः साविक महेन्द्र अदर्श गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २७५५२

क्षेत्रफलः ३६.२५ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ८

वडा नं.

समावेश भएका साविक

 गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

महेन्द्र अदर्श

१-६

महेन्द्र अदर्श

७-९

इनरवामाल

१-३,६

इनरवामाल

४,५,७-९

टेढकट्टी

१-९

पटेर्वा

१-९

लक्ष्मीपुरकोतवाली

१-५

लक्ष्मीपुरकोतवाली

६-९

 ९.      नामः करैयामाई गाउँपालिका

केन्द्रः साविक करैया गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २६४००

क्षेत्रफलः ४७.६९ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ८

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

हरैया

२-५

करैया

१-४

हरैया

७-९

करैया

६,७

सिहोर्वा

६-९

तेतरिया

१-९

सिहोर्वा

१-४

करैया

५,९

उमजन

१-९

नरही

१-९

 १०.  नामः देवताल गाउँपालिका

केन्द्रः साविक पिप्राढीगोठ गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २३२२३

क्षेत्रफलः २३.३१ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बड्का फूलबारिया

२-६

झिटकैया दक्षिण

१-५

झिटकैया दक्षिण

६-९

पिप्राढीगोठ

१,२,३,६

पिप्राढीगोठ

४,५,७,८,९

रौवाही

१-९

पिपरपाति जब्दी

१-९

 ११.  नामः परवानीपुर गाउँपालिका

केन्द्रः साविक लिपनीमाल गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३७७९५

क्षेत्रफलः २९.२५ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ९

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

बुनियाद

१-९

रामपुर टोकनी

१,२,४-९

लिपनीमाल

१-७

लिपनीमाल

८,९

बहुअरी

१-९

 १२.  नामः प्रसौनी गाउँपालिका

केन्द्रः साविक प्रसौनी गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः ३३४८५

क्षेत्रफलः २६.३५ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ७

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

प्रसौनी

१,३,६

प्रसौनी

२,४,५,७-९

बन्जरिया

प्रसौनी

८,९

खुटुवाजब्दी

१-९

प्रष्टोका

३,४,५,९

बञ्जरिका

प्रष्टोका

६,७,८

बञ्जरिका

१,६

 १३.  नामः  फेटा गाउँपालिका

केन्द्रः साविक फेटा गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः३०७८६

क्षेत्रफलः २६.१ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ८

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

भुलही भर्वलिया

१-९

फेटा

१,९

फेटा

२-८

बतरा

१-९

रघुनाथपुर

८-९

पुरैनिया

७,८,९

पुरैनिया

१-६

 १४.  नामः  बारागढी गाउँपालिका

केन्द्रः साविक खोपवा गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २७१९१

क्षेत्रफलः ३९.२९ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ६

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

पिप्रा बसतपुर

१-९

विसुनपुर्वा

१-९

खोपुवा

१-९

पथरा

१-९

सिहासानी

३-९

गढहाल

१-९

 १५.  नामः  सुवर्ण गाउँपालिका

केन्द्रः साविक कवहीगोठ गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २९६०२

क्षेत्रफलः ३६.८४ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ८

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

कवहीगोठ

१,२

बगही

१-३

हर्दिया

२,८

कवहीगोठ

३-७,९

कवहीगोठ

बगही

४-९

हर्दिया

हर्दिया

३-७,९

परशुरामपुर

२,३,४,७

मझरिया

१-७,९

बड्कीफूलवरिया

१,७,८,९

परशुरामपुर

५,६,८,९

१६.  नामः  बिस्रामपुर गाउँपालिका

केन्द्रः साविक बिस्रामपुर गा.वि.स.को कार्यालय

जनसङ्ख्याः २३७८५

क्षेत्रफलः १९.८१ (वर्ग कि.मि.)

वडा संख्याः ५

वडा नं.

समावेश भएका साविक 

गा.वि../.पा.हरू

साविक वडा नं.

क्षेत्रफल

जनसङ्ख्या

छतवा

१-९

बरैनिया

१-९

बिस्रामपुर

३-९

बिस्रामपुर

१,२

इटीयाही

१-९

श्रोतः नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधि मन्त्रालय, जिल्ला समन्वय समिति र जिल्ला प्रशासन कार्यालय । यस लेखमा कुनै प्रकारको त्रुटि फेला पार्नुभएमा सल्लाह तथा सुझाव दिनुहोला । तपाँइ आफ्नो जिल्लाको कुनै पनि स्थान र बिशेषको चिनारी लेखेर प्रकाशन गर्न चाहानुभएमा अवश्य लेखि पठाउनुहोला । जसको लागि chinari2020@gmail.com अथवा info@localhost  मार्फत पनि सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published.