नेपालका ६ महानगरपालिका को जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडा विवरण

नेपालका ६ महानगरपालिका, त्यहाँको जनसङ्ख्या, क्षेत्रफल र वडासंख्या ।

क्र.सं. जिल्ला

महानगरपालिकाको नाम

जनसङ्ख्या

क्षेत्रफल(वर्ग की.मी.)

वडासङ्ख्या
काठमाडौं काठमाडौं ९,७५,४५३ ४९.४५ ३२
ललितपुर ललितपुर २,८४,९२२ ३६.१२ २९
कास्की पोखरा लेखनाथ ४,१४,१४१ ४६४.२४ ३३
चितवन भरतपुर २,८०,५०२ ४३२.९५ २९
मोरङ विराटनगर २,१४,६६३ ७७ १९
पर्सा वीरगञ्ज २,४०,९२२ १३२.०७ ३२

स्राेत नेपाल सरकार सञ्चार तथा सुचना प्रविधी मन्त्रालय

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *